All data within REACH

 

In de gehele chemische keten zijn er verschillende partijen die aan wetten- en regelgeving moeten voldoen om hun bedrijfsomgeving veilig te maken en vooral te houden. Zij hebben immers allemaal te maken met gevaarlijke of schadelijke stoffen, gassen en mengsels. Wist u bijvoorbeeld dat milieuvervuiling door gevaarlijke stoffen die vrijkomen in de top drie staat van meest onderschatte bedrijfsrisico’s? Daarnaast dienen natuurlijk andere zaken in de externe omgeving beschermd te worden, zoals personen en gebouwen. Waar heeft u mee te maken wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen en gassen? En zijn er oplossingen die het omgaan met zulke stoffen iets eenvoudiger, maar vooral veiliger maken?

REACH

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen hebben met de Europese Verordening REACH te maken. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Op uiterlijk 31 mei 2018 moeten alle stoffen en mengsels die geproduceerd of verhandeld worden geregistreerd zijn op Europees niveau. De verordening is van toepassing op vier rollen binnen de industrie:

  • Fabrikant van chemische stoffen voor eigen gebruik of export.
  • Importeur van stoffen of mengsels buiten de EU.
  • Down-streamgebruiker: gebruikers van bijvoorbeeld verf, reinigers of oplosmiddelen ten behoeve van productie, formuleerders van mengsels en/of producenten die voorwerpen met chemische substanties samenstellen of maken.
  • Distributeur die stoffen, mengsels of voorwerpen opslaat of verhandeld.

Fabrikanten en importeurs van chemische stoffen hebben als verplichting om alles te loggen. Zo moeten zij bijvoorbeeld aangegeven of de stoffen die gefabriceerd of gebruikt worden ten behoeve van de productie schadelijk zijn en wat de veiligheidsrisico’s zijn. Een bedrijf wordt verder geacht maatregelen te nemen en een aanbeveling te doen aan de volgende in de keten. Om deze communicatie soepel te laten verlopen is de fabrikant van chemische stoffen verplicht in een veiligheidsinformatieblad (VIB) aan te geven hoe de distributeurs of professionele gebruikers met de stoffen of mengsels om dienen te gaan.

VIB

In artikel 31 van de REACH-verordening staat dat de eerste in de chemische keten verantwoordelijk is voor het aanmaken van een VIB. Dit is vrijwel altijd de fabrikant of de importeur van chemische stoffen of mengsels. Overige schakels in de keten moet het VIB doorgeven en waar nodig bijstellen aan hun afnemers. De VIB dient verplicht verstrekt te worden in onder andere de volgende gevallen:

  • Een stof of mengsel is in de CLP verordening ingedeeld als gevaarlijk.
  • Een stof is ingedeeld als (zeer) persistent, (zeer) bioaccumulerend en toxisch in de REACH-verordening.
  • Op de kandidaatslijst staat een stof gemarkeerd als ‘zeer zorgwekkend’.

Op de website van het RIVM kunt meer lezen over het VIB , zodat u kunt zien welke regels er voor u gelden.

Milieukaart

De (chemische) industrie moet dus aan veel regels voldoen om de externe veiligheid van zowel mens als milieu te waarborgen. Maar door enkel de schadelijke stoffen, gassen en mengsels in kaart te brengen en te analyseren op mogelijke risico’s, wordt een calamiteit zoals een gaslek niet voorkomen. Om een betrouwbare en veilige situatie te creëren, kunnen alle verzamelde gassen en mengsels gekoppeld worden aan een crisisbeheersysteem. Door hier ook milieukaarten en meteogegevens aan te hangen krijgt het systeem een compleet beeld. Zodra er onverhoopt toch gevaarlijke gassen of stoffen ontsnappen, krijgt de meldkamer hier een melding van. Aan alle mogelijke calamiteiten die zich kunnen voordoen, op basis van de stoffen waarmee gewerkt wordt, hangen actiepatronen. De dienstdoende medewerker van de meldkamer beschikt snel over de juiste informatie en weet welke acties hij moet ondernemen om de veiligheid te waarborgen.

Sniffin’ in the sky

Gelukkig worden we steeds slimmer op het gebied van veiligheid, ook in de industriële sector. Apparaten zoals gasdetectoren zijn intelligenter geworden en de bijbehorende software ook. De data die u hiermee verkrijgt kan bijvoorbeeld steeds nauwkeurig geanalyseerd worden, zodat er niet alleen reactief gehandeld kan worden maar vooral ook proactief. En dat laatste zorgt voor een nóg veiligere situatie en werkt kostenbesparend. Zo wordt het mogelijk om door de dataverzameling voorspellingen een risico-analyse te doen. Door de gasdetectoren, ook wel ‘sniffers’ genoemd, te koppelen aan een crisisbeheersysteem bent u in staat om een crisis zo veel mogelijk in te dammen. Ook drones kunnen uitgerust worden met ‘sniffers’, zodat er direct een melding naar de meldkamer wordt gestuurd als er ergens een vreemd luchtje hangt.

PGS

Wilt u meer weten over het opslaan, produceren of transporteren van gevaarlijke stoffen? Kijkt u dan eens op Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Hierin zijn alle regels opgenomen voor bedrijven in de chemische en industriële sector.

 
 
 

Bosch Security Projects denkt graag met u mee. Wij helpen en adviseren u graag hoe u uw veiligheids- en beveiligingssystemen optimaal kunt inrichten, zodat in geval van een crisis of calamiteit u adequaat en professioneel kunt handelen. Niet alleen is ons crisismanagementsysteem te koppelen aan sniffers, drones en andere detectiesystemen. Het systeem beschikt ook over modules die relevante data, zoals meteogegevens en milieukaarten integreert en u ten tijde van een calamiteit van de juiste informatie voorziet.