Milieuschade. Daar zit een luchtje aan…

 

Vrijwel ieder mens is zuinig op zijn/haar bezittingen. Daar hebben we hard voor gewerkt en misschien zelfs voor gespaard. We beschermen het zo goed mogelijk tegen diefstal en met verzekeringen, omdat het van onszelf is. Maar hoe zit het met onze aarde? Zien wij dat ook als ons bezit? Als iets waar we zuinig op zijn en zuinig mee willen omgaan? En hoe beschermen we ons milieu als we toch met gevaarlijke en/of giftige stoffen moeten werken?

Bij veel mensen en bedrijven is het milieu reeds een onderwerp waar in meer of mindere mate aandacht aan wordt besteedt. We scheiden afval, we proberen CO2-uitstoot te reduceren en we trachten duurzaam en eco-verantwoordelijk te ondernemen. Toch staat milieuvervuiling op een derde plaats in het rijtje met de meest onderschatte bedrijfsrisico’s. Niet omdat het vaker voorkomt dan gedacht, maar omdat de helft van alle in het onderzoek bevraagde bedrijven de indruk heeft dat hun organisatie geen bodemverontreiniging of andere milieuschade kan veroorzaken en daarmee ook geen idee heeft welke kosten er met een sanering gemoeid zijn.

De vervuiler betaalt

Bij bedrijven in de chemische industrie is het wel bekend dat het werken met gevaarlijke stoffen een verhoogd risico op milieuschade betekent. Echter ook buiten de chemische industrie hebben bedrijven te maken met middelen die ernstige bodemverontreiniging kunnen veroorzaken in geval van brand of lekkages. Denk bijvoorbeeld aan koelmiddelen in airco’s, schoonmaakmiddelen, oliën voor machines of asbestplaten in oude panden. De kans op milieuschade is dus voor veel meer organisaties van toepassing, dan de meeste bedrijven denken.
Milieuvervuiling is niet altijd te voorkomen, ongeacht de voorzorgsmaatregelen die men getroffen heeft. Bij een brand bijvoorbeeld kan het verontreinigde bluswater in de bodem terecht komen. Onafhankelijk van de schuldvraag hoe de brand en de mogelijke milieuschade is ontstaan, blijft het bedrijf (risico)aansprakelijk. Op grond van de Wet Milieubeheer is degene die vervuilt namelijk ook degene die de sanering moet betalen en ervoor moet zorgen dat de beschadigde omgeving weer hersteld wordt naar de referentietoestand. Die kosten kunnen in de miljoenen lopen en uiteindelijk het faillissement betekenen voor de organisatie. Het is daarom raadzaam om alle milieurisico’s in kaart te brengen en op basis hiervan te besluiten of een milieuschadeverzekering en/of een saneringskostenverzekering noodzakelijk is.

Het lont ruiken

Milieuschade is meer dan alleen bodem-, lucht- of waterverontreiniging. Ook schade aan diersoorten, hun habitats, geluids- en geuroverlast vallen hieronder. Daarnaast kunnen vrijgekomen stoffen irritaties aan huid, ogen of luchtwegen veroorzaken. Van het grootste belang dus om zo snel mogelijk ontsnapte gassen en ongewenste geuren te detecteren. Nu is gasdetectie niets nieuws, maar ook deze apparaten worden intelligenter en de bijbehorende software slimmer. De data kan hierdoor steeds nauwkeuriger geanalyseerd worden, wat voorspellen en risico-identificatie mogelijk maakt. Door de detectoren tevens te koppelen aan een crisisbeheersysteem, dat op zijn beurt weer gevoed wordt met relevante data uit andere systemen, zoals milieukaarten, meteogegevens, etc., bent u in staat om in een vroegtijdig stadium al de juiste maatregelen te treffen, die vervuiling tegen kunnen gaan.

Er hangt iets in de lucht

Het moge duidelijk zijn dat iedere organisatie milieuschade wil voorkomen. Enerzijds omdat we geen schade aan de aarde en onze omgeving willen toebrengen. Anderzijds omdat het ten koste kan gaan van het bedrijf. De enorme kostenpost van sanering en het verlies van omzet/klanten door reputatie- en imagoschade kan leiden tot een definitief faillissement. Naast snelle detectie is ook preventie nodig; preventie in de vorm van preventief onderhoud om lekkages en andere incidenten te voorkomen. Pijpleidingen bijvoorbeeld moeten regelmatig geïnspecteerd worden op defecten en kwetsbare plekken. Dit is een arbeidsintensieve klus, die eenvoudig door een drone overgenomen kan worden. Zo bespaart u niet alleen geld in mankracht, maar kunt u ook te allen tijde een drone erop uit sturen om inspecties te laten uitvoeren. De livebeelden kunnen dan vanuit één centraal punt gemonitord worden. Tegelijk kan de drone tevens uitgerust worden met sniffers, zodat er direct een melding naar de meldkamer wordt gestuurd als er ergens een vreemd luchtje hangt.

Vergunning nodig?

Iedere organisatie dient zich sowieso te houden aan de algemene milieuregels . Daarnaast bestaat er voor bedrijven een onderverdeling in type A tot en met C. Type A belast het milieu weinig tot niet en heeft geen milieuvergunning nodig en hoeft geen melding Activiteitenbesluit te doen. Bedrijfskantoren bijvoorbeeld vallen in deze categorie. Bedrijven in de categorie type C, zoals de zware industrie en BRZO-bedrijven zijn altijd verplicht een milieuvergunning te hebben. Type B zit er tussenin en hoeft alleen een melding Activiteitenbesluit te doen. Weet u niet zeker in welke categorie uw bedrijf valt, doe dan hier de test .

 
 
 

Bosch Security Projects denkt graag met u mee. Wij helpen en adviseren u graag hoe u uw veiligheids- en beveiligingssystemen optimaal kunt inrichten, zodat in geval van een crisis of calamiteit u adequaat en professioneel kunt handelen. Niet alleen is ons crisismanagement-systeem te koppelen aan meteosystemen en detectiesystemen van derden, ook beschikt het systeem over modules die relevante data opslaat en u ten tijde van een calamiteit van de juiste informatie voorziet.